Privacy Statement 

Technisch Bureau Top heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Technisch Bureau Top bij de verwerking van persoonsgegevens. Technisch Bureau Top neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus.

Verwerking persoonsgegevens door Technisch Bureau Top kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van Technisch Bureau Top bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Technisch Bureau Top kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Technisch Bureau Top gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].
    [Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Technisch Bureau Top de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Technisch Bureau Top. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Technisch Bureau Top en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.]
  • Bezoekersgegevens: op de website van Technisch Bureau Top (hierna aangeduid als: de Website) kunnen de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] worden bijgehouden.
  • [Betaalgegevens: Technisch Bureau Top gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.]

Delen met derden

Technisch Bureau Top kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Technisch Bureau Top deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Technisch Bureau Top correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Technisch Bureau Top een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Technisch Bureau Top blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Technisch Bureau Top jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Technisch Bureau Top de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.